Cách viết hóa đơn GTGT hàng cho biếu tặng, tiêu dùng nội bộ

Theo khoản 9 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính: Hướng dẫn cách viết hóa đơn hàng cho, biếu tặng khách hàng – công nhân viên, tiêu dùng nội bộ đối với DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, cụ thể như sau:

1. Lập hoá đơn Hàng cho biếu tặng.

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”

(Theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC)

“2.4. Sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:
– Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng.”

( Theo khoản 9 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC)

Kết luận: 

 – Khi xuất hàng hóa, dịch vụ để cho biếu tặng (khách, hàng, công nhân viên …) phải lập hóa đơn như bán hàng bình thường.

Xem thêm  03 bước kiểm kê hàng tồn kho

– Nếu giá trị quà tặng từ 200.000 đồng trở lên thì Công ty phải lập riêng hóa đơn cho từng người, từng khách hàng được nhận. Trường hợp giá trị quà tặng dưới 200.000 đồng thì Công ty có thể lập chung một hóa đơn kèm theo bảng kê danh sách người lao động, khách hàng nhận quà tặng vào cuối ngày.

2. Giá tính thuế GTGT đối với hàng cho biếu tặng:

Theo Khoản 3, Điều 7 Thông tư số 219/2012/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT:

“3. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.”

Ví dụ về ghi hóa đơn: Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán – Kiểm toán AACS tặng 2 máy tính cho khách hàng:

 

                                                          Mẫu số: 01GTKT3/001

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ký hiệu: AA/14P

Liên 1: Lưu                                                        Số:    0000689

Ngày 01 tháng 08 năm 2017

Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Kiểm toán AACS
Mã số thuế: ….
Địa chỉ: ….

Điện thoại:  …….Số tài khoản: ………
Họ tên người mua hàng: …..
Tên đơn vị:  …..
(Nếu khách hàng không lấy hóa đơn thì ghi: Khách hàng không lấy hoá đơn)
Mã số thuế:………
Địa chỉ:  …..
Hình thức thanh toán:……………. .Số tài khoản: ………………………..
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
1 Máy tính Lenovo Chiếc 2 20.000.000 40.000.000
   (Hàng cho biếu tặng không thu tiền)      (ghi giá bán)  
           
           
           
Cộng tiền hàng:                                                                                          40.000.000
Thuế suất GTGT:   10%  , Tiền thuế GTGT:                                                    4.000.000
Tổng cộng tiền thanh toán:                                                                          44.000.000
Số tiền viết bằng chữ: Bốn mươi bốn triệu đồng chẵn.

Kết luận: Khi mua hàng và xuất hàng cho biếu tặng thì kê khai thuế như việc mua và bán hàng bình thường.

5/5 - (213 bình chọn)


Trả lời

twenty − 3 =