Báo cáo tài chính phải nộp cho những cơ quan nào?

Báo cáo tài chính phải nộp cho những cơ quan nào?

 Báo cáo tài chính phải nộp cho những cơ quan nào? Công ty Kiểm toán AACS xin chia sẻ với các bạn vấn đề này.

1. Doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

– Doanh nghiệp Nhà nước kỳ lập báo cáo là Quý, năm và phải nộp cho những cơ quan sau:
+ Cơ quan tài chính.
+ Cơ quan thuế.
+ Cơ quan thống kê.
+ Doanh nghiệp cấp trên.
+ Cơ quan đăng ký kinh doanh.

– Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kỳ lập báo cáo là năm và phải nộp cho những cơ quan sau:
+ Cơ quan tài chính.
+ Cơ quan thuế.
+ Cơ quan thống kê.
+ Doanh nghiệp cấp trên.
+ Cơ quan đăng ký kinh doanh.

– Các loại doanh nghiệp khác
+ Cơ quan thuế.
+ Cơ quan thống kê.
+ Doanh nghiệp cấp trên.
+ Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Báo cáo tài chính

Ngoài các cơ quan trên thì doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính cho những đơn vị sau:

+ Đối với các doanh nghiệp Nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải lập và nộp cho Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
+ Đối với doanh nghiệp Nhà nước Trung ương còn phải nộp cho Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp).
+ Đối với các loại doanh nghiệp Nhà nước như: Ngân hàng thương mại, công ty xổ số kiến thiết, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty kinh doanh chứng khoán phải nộp cho Bộ Tài chính (Vụ Tài chính ngân hàng hoặc Cục Quản lý giám sát bảo hiểm).
+ Các công ty kinh doanh chứng khoán và công ty đại chúng phải nộp cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán.
+ Đối với các Tổng công ty Nhà nước còn phải nộp cho Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế).
+ Đối với các doanh nghiệp mà pháp luật quy định phải kiểm toán Báo cáo tài chính thì phải kiểm toán trước khi nộp Báo cáo tài chính theo quy định. Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp đã thực hiện kiểm toán phải đính kèm báo cáo kiểm toán vào Báo cáo tài chính khi nộp cho các cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp cấp trên.
+ Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) phải nộp  Báo cáo tài chính cho Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở kinh doanh chính.
+ Đối với các doanh nghiệp Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, doanh nghiệp còn phải nộp  Báo cáo tài chính cho các cơ quan, tổ chức được phân công, phân cấp thực hiện quyền của chủ sở hữu.
+ Các doanh nghiệp (kể cả các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) có trụ sở nằm trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao còn phải nộp Báo cáo tài chính năm cho Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao nếu được yêu cầu.
Lưu ý: Các doanh nghiệp cần phải lưu ý thời gian nộp báo cáo tài chính như sau
– Đối với doanh nghiệp nhà nước
+ Đơn vị kế toán phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; Đối với công ty mẹ, Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày;
+ Đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty nhà nước nộp Báo cáo tài chính năm cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.
– Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm;
– Đối với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày;
– Đơn vị kế toán trực thuộc nộp Báo cáo tài chính năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định.

Xem thêm  Kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp

2. Doanh nghiệp theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC: Báo cáo tài chính phải nộp cho những cơ quan nào?

– Công ty TNHH, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân phải nộp báo cáo tài chính cho những cơ quan sau:
+ Cơ quan thuế.
+ Cơ quan đăng ký kinh doanh.
+ Cơ quan thống kê.
– Hợp tác xã phải nộp báo cáo tài chính cho những cơ quan sau:
+ Cơ quan thuế.
+ Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Lưu ý: Các doanh nghiệp cần phải lưu ý thời gian nộp  báo cáo tài chính như sau

– Đối với các công ty TNHH, công ty cổ phần và các hợp tác xã thời hạn gửi báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
– Đối với doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh, thời hạn gửi báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

 

Liên hệ ngay với AACS để được tư vấn và hỗ trợ

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AACS

Điện thoại: 028 66 500 381 – Mobile: 0908 381 550 ( Mr Mạnh) – Mobile: 0908 688 550 ( Ms Phương)

Email: info@aacs.com.vn

4/5 - (162 bình chọn)


Trả lời

five × four =