Dịch vụ lập báo cáo giao dịch liên kết

Dịch vụ lập báo cáo giao dịch liên kết là gì

Dịch vụ lập báo cáo giao dịch liên kết là dịch vụ được cung cấp bởi các công ty dịch vụ có hiểu biết chuyên sâu về các giao dịch liên kết trong công ty. Đầu tiên cần phải xem xét thế nào là giao dịch liên kết, Công ty có thuộc đối tượng phải lập báo cáo giao dịch liên kết hay không, kế toán làm được báo cáo giao dịch liên kết hay không, hay cần đến đến các chuyên gia chuyên cung cấp dịch vụ lập báo cáo giao dịch liên kết.

Giao dịch liên kết là gì?

Giao dịch liên kế là giao giao dịch phát sinh giữa các bên có quan hệ liên kết trong quá trình sản xuất, kinh doanh, bao gồm: Mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng máy móc, thiết bị, hàng hóa, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính khác; mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng tài sản hữu hình, tài sản vô hình và thỏa thuận sử dụng chung nguồn lực như hợp lực, hợp tác khai thác sử dụng nhân lực; chia sẻ chi phí giữa các bên liên kết

Giao dịch liên kết bao gồm các giao dịch nào?

Các giao dịch được gọi là có quan hệ giao dịch liên kết theo theo điều 5 nghị định 20/2017 của Chính phủ bao gồm:

a) Một doanh nghiệp nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp kia;

b) Cả hai doanh nghiệp đều có ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu do một bên thứ ba nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp;

c) Một doanh nghiệp là cổ đông lớn nhất về vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp kia, nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 10% tổng số cổ phần của doanh nghiệp kia;

d) Một doanh nghiệp bảo lãnh hoặc cho một doanh nghiệp khác vay vốn dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm cả các khoản vay từ bên thứ ba được đảm bảo từ nguồn tài chính của bên liên kết và các giao dịch tài chính có bản chất tương tự) với điều kiện khoản vốn vay ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp đi vay và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp đi vay;

đ) Một doanh nghiệp chỉ định thành viên ban lãnh đạo điều hành hoặc nắm quyền kiểm soát của một doanh nghiệp khác với điều kiện số lượng các thành viên được doanh nghiệp thứ nhất chỉ định chiếm trên 50% tổng số thành viên ban lãnh đạo điều hành hoặc nắm quyền kiểm soát của doanh nghiệp thứ hai; hoặc một thành viên được doanh nghiệp thứ nhất chỉ định có quyền quyết định các chính sách tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thứ hai;

e) Hai doanh nghiệp cùng có trên 50% thành viên ban lãnh đạo hoặc cùng có một thành viên ban lãnh đạo có quyền quyết định các chính sách tài chính hoặc hoạt động kinh doanh được chỉ định bởi một bên thứ ba;

g) Hai doanh nghiệp được điều hành hoặc chịu sự kiểm soát về nhân sự, tài chính và hoạt động kinh doanh bởi các cá nhân thuộc một trong các mối quan hệ vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, ông nội, bà nội, cháu nội, ông ngoại, bà ngoại, cháu ngoại, cô, chú, bác, cậu, dì ruột và cháu ruột;

h) Hai cơ sở kinh doanh có mối quan hệ trụ sở chính và cơ sở thường trú hoặc cùng là cơ sở thường trú của tổ chức, cá nhân nước ngoài;

i) Một hoặc nhiều doanh nghiệp chịu sự kiểm soát của một cá nhân thông qua vốn góp của cá nhân này vào doanh nghiệp đó hoặc trực tiếp tham gia điều hành doanh nghiệp;

k) Các trường hợp khác trong đó doanh nghiệp chịu sự điều hành, kiểm soát quyết định trên thực tế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp kia.

Hồ sơ giao dịch liên kết bao gồm những gì?

Năm 2017 cơ quan nhà nước đã ban hành Nghị định 20 và Thông tư 41 về quản lý thuế đối với hoạt động giao dịch liên kết tại các công ty nhằm mục đích chống chuyển giá. Theo đó, quy định chi tiết về dịch vụ lập báo cáo giao dịch liên kết. Cụ thể, bộ hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết bao gồm:

 • Phụ lục thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết theo mẫu số 1về giao dịch liên kết;
 • Phụ lục mẫu số 2: Hồ sơ quốc gia. Cung cấp thông tin chi tiết về các hoạt động và các giao dịch tại từng quốc gia tương ứng;
 • Phụ lục mẫu số 3: Hồ sơ thông tin tập đoàn toàn cầu. Trong đó mô tả tổng quan về tập đoàn và hoạt động của tập đoàn; và
 • Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của Công ty mẹ tối cao. Bao gồm thông tin liên quan lợi nhuận và số thuế phải nộp của các tập đoàn đa quốc gia. Cùng với một số chỉ số liên quan đến hoạt động kinh tế của tập đoàn.

Trong đó, Mẫu số 01 phải lập, nộp cùng thời điểm kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Bộ hồ sơ gồm Báo cáo giao dịch liên kết và 3 phụ lục còn lại lưu tại doanh nghiệp. Xuất trình theo yêu cầu cung cấp thông tin của Cơ quan thuế. Khi Cơ quan thuế thực hiện thanh tra, kiểm tra người nộp thuế. Thời hạn cung cấp Báo cáo giao dịch liên kết không quá 15 ngày làm việc.

dịch vụ lập báo cáo giao dịch liên kết

Các nguyên tắc khi lập báo cáo giao dịch liên kết

Nghị định 20 đưa ra một số nguyên tắc và quy định mới, bao gồm:

 • “Bản chất quyết định hình thức”: việc phân tích giao dịch liên kết không chỉ dựa trên bộ chứng từ. Nó có thể vượt ra ngoài hình thức của giao dịch được thể hiện trong hợp đồng, văn bản. Nhằm mục đích phân tích bản chất liên quan đến hoạt động tạo ra giá trị.
 • “Giao dịch độc lập”: đánh giá độ tương đồng của giao dịch liên kết với giao dịch độc lập;
 • Cân nhắc toàn bộ quá trình phát triển, duy trì, bảo vệ và khai thác tài sản vô hình.

Việc áp dụng những nguyên tắc này sẽ giúp cơ quan thuế có thể không công nhận, hoặc phân loại lại các giao dịch liên kết trong trường hợp các giao dịch này làm giảm thu nhập chịu thuế hay nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.

Một số định nghĩa về các bên có quan hệ liên kết

Theo Nghị định 20, quan hệ liên kết trong trường hợp kiểm soát đầu vào, đầu ra được loại bỏ. Cụ thể là một doanh nghiệp cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp trên 50% tổng giá trị đầu vào. Hoặc kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp trên 50% sản lượng sản phẩm tiêu thụ của doanh nghiệp khác. 

Ngoài ra, ngưỡng xác định mối quan hệ liên kết được sửa đổi. Tỷ lệ góp vốn trực tiếp và gián tiếp tăng từ 20% lên 25%. Tỷ lệ nợ trên vốn góp chủ sở hữu trường hợp bảo lãnh từ tập đoàn từ 20% lên 25%.

Các bên có quan hệ liên kết (sau đây viết tắt là “bên liên kết”) là các bên có mối quan hệ thuộc một trong các trường hợp:

a) Một bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào bên kia;

b) Các bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư của một bên khác.

Khấu trừ thuế đối với các giao dịch liên kết

Giao dịch liên kết không phù hợp bản chất giao dịch độc lập không được trừ vào chi phí gồm:

 • Chi phí thanh toán cho bên liên kết mà không thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh. Liên quan đến ngành nghề, hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế;
 • Chi phí thanh toán cho bên liên kết có hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhưng quy mô tài sản, số lượng nhân viên và chức năng sản xuất, kinh doanh. Không tương xứng với giá trị giao dịch mà bên liên kết nhận được từ người nộp thuế.
 • Chi phí thanh toán cho bên liên kết không có quyền lợi, trách nhiệm liên quan đối với tài sản, hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho người nộp thuế; và
 • Chi phí thanh toán cho bên liên kết là đối tượng cư trú của một nước hoặc vùng lãnh thổ không thu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Khoản vay giữa các bên có giao dịch liên kết

Tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ vào chi phí tính thuế không vượt quá 20% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ của người nộp thuế.

Cơ sở dữ liệu thương mại phục vụ cho việc lập báo cáo giao dịch liên kết

Cơ sở dữ liệu thương mại và thông tin được công bố công khai được sử dụng trong dịch vụ lập báo cáo giao dịch liên kết. Đồng thời, sẽ được xem xét để áp dụng trong trường hợp ấn định thuế trong các cuộc thanh tra giá chuyển nhượng.

Tuy nhiên, khi người nộp thuế không kê khai Mẫu 01, hoặc không xuất trình Báo cáo giao dịch liên kết đúng thời hạn quy định. Cơ quan thuế có quyền hạn tuyệt đối trong việc ấn định giá chuyển nhượng. Khi đó, lợi nhuận của người nộp thuế được quyết định dựa trên trên cơ sở dữ liệu riêng của Cơ quan thuế. Người nộp thuế sẽ mất quyền chủ động lựa chọn đối tượng so sánh độc lập có lợi cho mình.

Xem thêm : —–> Báo cáo chuyển giá

Khi Công ty thuộc đối tượng phải lập báo cáo giao dịch liên kết, theo kinh nghiệm của Công ty Kiểm toán AACS chúng tôi đã tư vấn thì quý vị lên thuê một công ty để cung cấp dịch giao dịch liên kết cho quý đơn vị.

Nếu quý đơn vị có nhu cầu cần dịch vụ lập báo cáo giao dịch liên kết vui lòng liên hệ Công ty Kiểm toán AACS chúng tôi theo thông tin như sau:

Mr: Nguyễn Duy Mạnh – Tel: 0908 381 550 | Mail: manh.aacs@gmail.com

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AACS

307 Đường Lê Văn Lương, Phường Tân Quy, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 028 66 500 381 – Email: info@aacs.com.vn

2.7/5 - (23 bình chọn)