Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính uy tín

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính uy tín

Dịch vụ kiểm toán của AACS bao gồm các dịch vụ mang tính đảm bảo về kết quả hoạt động và tình hình tài chính của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chúng tôi còn hỗ trợ các Công ty, doanh nghiệp cải thiện chất lượng báo cáo tài chính cung cấp ra bên ngoài và tuân thủ theo những quy định của pháp luật bao gồm: Chế độ kế toán Việt Nam, Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS).

Ngoài ra dịch vụ kiểm toán của AACS cũng hỗ trợ khách hàng trong việc cung cấp thông tin phi tài chính ra bên ngoài và giúp hoàn thiện các quy trình quản trị doanh nghiệp của khách hàng.

Dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính

Kiểm toán báo cáo tài chính hiện nay có vai trò quan trọng trong nội nộ bộ doanh nghiệp cũng như các đối tượng sử dụng thông tin trong Báo cáo kiểm toán. Trong môi trường kinh doanh hiện nay luôn có sự dò xét kỹ lưỡng và hoài nghi về các báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Nhà đầu tư giờ đây kỳ vọng độ tin cậy cao hơn, sự giám sát chặt chẽ hơn và bằng chứng rõ ràng của hệ thống kiểm soát nội bộ. Đáp ứng những kỳ vọng của nhà đầu tư thường được bắt đầu bằng việc đảm bảo các báo cáo tài chính chứa đựng những thông tin đầy đủ và chính xác.

Xem thêm  Dịch vụ kiểm toán Đà Nẵng

Trên cơ sở các thông lệ tốt nhất và kiến thức sâu rộng về từng ngành nghề khác nhau, phương pháp kiểm toán của chúng tôi được thiết kế phù hợp với quy mô và loại hình kinh doanh của từng doanh nghiệp.

Dịch vụ kiểm tra trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước của AACS

Tại từng thời điểm, doanh nghiệp cần một công ty chuyên nghiệp thực hiện một số thủ tục để đáp ứng các nhu cầu trong kinh doanh hoặc để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình ra quyết định.

AACS sẽ trao đổi với doanh nghiệp để hiểu rõ những vấn đề, nhu cầu đó và thiết kế các thủ tục cụ thể cần thực hiện. Sau khi thực hiện các thủ tục này, AACS sẽ cung cấp cho doanh nghiệp một bản Báo cáo trong đó nêu chi tiết các vấn đề phát hiện được.

Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính của AACS

AACS cung cấp các dịch vụ liên quan đến soát xét các báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính thường niên. Một cuộc soát xét đem lại sự đảm bảo thấp hơn một cuộc kiểm toán vì các thủ tục soát xét được giới hạn chủ yếu trong việc trao đổi với nhân viên của doanh nghiệp và áp dụng các thủ tục phân tích trên các thông tin tài chính.

5/5 - (256 bình chọn)


Trả lời

3 × 4 =